MASA TENİSİNDE ÖĞRETİM
            Öğretim
                 Öğrenme; kişinin en doğal bir şekilde olgunlaşma düzeyine göre yaşantıları aracılığı ile yada çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanma yada davranışlarını değiştirme süreci olarak tanımlanırken, öğretim de, belli bir amaçla uygun bir çevre içinde öğreticinin yardımı ile planlı, düzenli, bilinçli ve amaçlı davranış değişikliği sürecidir şeklinde tanımlanabilir.

                 Spor eğitiminden örnek verecek olursak; bir masa tenisçinin bir masa tenisi oyununu gözlemesi kendisine göre bazı teknikleri ve kuralları öğrenmesini öğrenmeye, bir antrenör tarafından belli bir öğrenme ortamında planlı ve düzenli bir program içinde masa tenisini öğretme istemini de öğretmeye örnek olarak verebiliriz.

                  Sportif teknik; hareketin oyun içersinde en ekonomik ve istenilen şekilde uygulanmasıdır. Masa tenisi tekniği ise; kişisel becerileri, masa tenisine özgü oyunları ve oyun sistemini etkileyerek  hedefe yönelik davranışları uygulamayı gerektirir. İdeal tekniğin temelinin oluşturulması bireysel sitillere göre karakterize edilmelidir. Masa tenisinde teknik öğretimin optimal düzeyde gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Teknik öğretim sonunda başlangıç çalışmalarında doğru olarak verilen teknik ile sporcular mükemmel tekniği yakalayabilirler. Teknik eğitimle beraber koordinatif becerilerin geliştirilmesi tekniğin daha kolay öğrenilmesini ve pekiştirilmesini sağlayabilir. Koordinatif yeteneklerin geliştirilmesi için teknik çalışmalarla birlikte beceri geliştirici hareketler çalışmalarda bulunmalıdır.

                 Masa tenisi tekniği iyi olan bir sporcunun taktik uygulamadaki başarısı da artacaktır. Uzun süreli ve bilimsel temele dayalı antrenmanlar, oyun ve maç tecrübesi ile sporcunun fiziksel yetenekleri, tekniği ve oyun taktikleri de gelişecektir. Her oyuncunun teknik sitili farklı olabilir. Sporcuların kendi sitilini ifade etmesine izin verilmeli tek bir sitili kazandırma konusunda ısrar edilmemelidir.

        Masa tenisinde öğretim nasıl yapılmalıdır?
                Masa tenisinde bir hareketin öğretimi aşağıdaki şekilde yapılır:
    1. Hareket hakkında ayrıntılı bilgi verilir. Bu safha bilgilendirme safhasıdır. Kısa ve öz kelimeler ile yapılması istenen hareketler açıklanır (raketin, kolun. ayakların bulunduğu konum vs. hakkında açıklamalar yapılır).

    2. Hareket öğretici tarafından en temel ve en basit şekilde yapılarak gösterilir. Bu safha gösterme safhasıdır. Eğer antrenör uygulamayı istenilen şekilde yapamıyorsa iyi yapan bir sporcudan, eğitim kasetlerinden, resim veya şekillerden faydalanabilir. Amaç sporcunun zihninde yeni öğrenilecek hareketin şablonunun oluşturulmasıdır.

    3. Gösterilen hareketin sporcu tarafından taklit edilerek yapılması. Bu safha uygulama safhasıdır. Sporcu öğreneceği hareketi taklit ederek veya deneme yanılma yoluyla yapmaya çalışır. Bu  arada antrenör vereceği geri bildirimlerle düzeltmeler yapar, hatanın nereden kaynaklandığını ve neler yapması gerektiğini anında aktarır. Yanlış hareketler anında düzeltilerek doğru teknik öğrenimi gerçekleştirilmelidir.

    4. İstenilen doğru teknik uygulanıncaya kadar çalışmaya devam edilir. Bu safha pekiştirme ve tekrar safhasıdır. Yeni öğrenilen teknik otomatikleşinceye kadar günlük antrenmanlarda ve haftanın diğer antrenmanlarında tekrar edilerek unutma engellenmelidir.
 

        Öğrenmede bilgi alım analizi

        Bilgi alımı: Alınan bilgileri zihnimizde  nasıl tutmaktayız?

        Okuduğumuzun    %10’unu
        Dinlediğimizin    %20’sini
        Gördüğümüzün    %30’unu
        Bununla beraber
        Gördüğümüzün ve dinlediğimizin %70’ini
        Kendi söylediğimizin    %80’ini
        Yaptıklarımızın    %90’ını  zihnimizde tutmaktayız.

              Bilgi alımı analizatörleri: İnsanlar dış dünyayı beş duyu organı ile algılamaktadır.

        Görsel algı (Çevresel görüş):
                    · Hareketi yapma
                    · Resim gösterme
                    · Video gösterme
                    · Resimleri açıklama
                    · Nesne ile gösterme

        Akustik algı (duyma dalgalarının yönü ve tonu):
                    · Ritimleştirme (alkış)
                    · Beraber konuşma
                    · Komut verme başlatma (“Hadi, şimdi”)

        Deri algısı (Dokunma, bastırma):
                    · Nesneyi hissetme ( Raket veya topu hissetme)
                    · Kapalı gözlerle topu tutma ve sektirme.

        Kinestetik algı( Kas kasılması ve vücut bölümlerinin çabuk hareketi):
                    · Vuruşta kol hareketinin yapılması
                    · Hafif veya ağır raketle oynama
                    · Gözle ve vücutla aldatma

        Denge (İç kulak denge merkezi ile dengeleme hissi)
                    · Tek ayak üzerinde masa tenisi oynama
 

        Antrenman dönemlerinde öğretim

        Temel eğitim antrenmanları dönemi
                Masa tenisine başlama yaşından  10-11 yaşlarına kadar bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak yapılan antrenmanları kapsar. Bu dönemde daha ziyade çocuğun oyun ihtiyacı giderilmeli koordinatif ve kondisyonel yeteneklerin geliştirilmesine çalışılmalı sonraki dönemlerdeki ilgi ve spora sevgiyi sağlayıcı programlar sunulmalıdır. Çalışmaların süresi kısa tutulmalı, çocukların büyüme gelişimini engelleyici ağır programlar uygulanmamalıdır. Yoğun bir teknik eğitimi yerine çocukların sıkılmayacağı eğlendirici, beceri geliştirici, zihinsel faaliyetleri algılama ve çabukluk kazandıran eğitsel oyunlar ve teknik çalışmalar yaptırılmalıdır.

        Gelişim antrenmanları dönemi
                 Bu dönem yaklaşık 10-15 yaşları arasını kapsamaktadır. Bireysel farklılıklara göre bazı sporcular bu döneme 1-2 yaş geç girip, 1-2 yaş erken çıkabilir. Bu dönemde sporcuların ergenlik dönemleri sebebiyle gelişimlerinde hızla salgılanan hormonal düzeylere bağlı olarak fiziksel gelişimlerinde hızlı bir değişme görülmektedir. Gelişmeye bağlı olarak hareketlerinde koordinasyon bozuklukları, psikolojik özelliklerinde de dikkat ve konsantrasyon eksiklikleri göze çarpabilir. Hızlı gelişim; kızlarda 14, erkeklerde 16 yaş civarlarında yavaşlamaktadır. Antrenörlerin bu durumu göz önüne alarak çalışmalarında karşı karşıya kaldığı bu durumların geçici olduğunu bilmeli ve bu dönemde sporcusuna karşı daha anlayışlı olmalıdır. Bu dönem öğrenmede altın çağ olarak bilinen, doğru tekniklerin en kolay ve en iyi öğrenildiği ve öğretildiği dönemdir. Doğru teknikler oyunsal formlarda verilmeli ve pekiştirilmelidir. Kondisyonel yeteneklerin temeli bu çağlarda atılır. Bu yaştaki çocuklar büyüklerin küçültülmüş birer örneği olmadığı göz önüne alınarak, büyüklerle aynı kapsamda, şiddette, yoğunlukta ve sıklıkta antrenman yaptırılmamalıdır. Aksi taktirde çocuğun gelişimi olumsuz etkilenir.

        Performans antrenmanları dönemi
                Bu dönem her türlü teknik, taktik ve kondisyon antrenmanların yaptırıldığı dönemdir. Dikkat edilecek en önemli konu günlük antrenmanın kendi içinde ve haftalık antrenmanın günler arasındaki ilişkinin doğru planlanmasıdır. Teknik çalışmalar daima dinlenik iken ve günlük antrenmanların ısınmadan sonraki bölümünde yapılması gerekir. Antrenmanlarda tek düzelikten kaçınılmalı, planların kapsam, şiddet, sıklık ve yoğunluğu yıllık periyotlamadaki müsabaka dönemleri ile geçiş ve hazırlık dönemlerine uygun olarak düzenlenmelidir.

        Günlük Planlarda Öğretim
                Bir günlük planda öğretim  3 bölümde gerçekleşir.
                1. Hazırlık devresi: Bu bölüm vücudun yapılacak çalışmaya hazırlanmasını kapsar. Hafif koşular,       sıçramalar, jimnastik ve germe çalışmaları, reaksiyon alıştırmaları birkaç küçük hız koşusu gibi çalışmalar bu bölüm içinde yapılır. Bu bölümün süresi çalışmanın toplam süresinin  % 10’ u kadar olmalıdır.

                2. Esas devre: Antrenmanın yapılacağı esas devredir. Bu bölüm; teknik, taktik, kondisyonel yeteneklerin kazanılması, antrenman ve maç formlarının verilmesi ile gelişimin değerlendirilmesinin yapıldığı bölümdür. Bu bölümün süresi çalışmanın toplam süresinin  %70’i kadar olmalıdır.

                3. Son devre: Antrenmanın bitiriş ve soğuma bölümüdür. Rahatlatıcı koşular, jimnastik alıştırmaları ve özel maç çalışmalarından oluşur. Bu bölümün süresi toplam çalışma süresinin  %20’si kadardır.

        Masa tenisinin özellikleri
         Masa tenisinin özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
        · Öğrenimi küçük yaşlarda başlar.
        · Cinsiyet farkı gözetmeksizin herkes kolaylıkla oynayabilir.
        · Çok büyük alan gerektirmez.
        · Günlük sıkıntı ve gerginliklerden kolaylıkla kurtulmayı sağlar.
        · Rekreatif özelliğe sahiptir.
        · Eğlence ve yarışma amaçlı oynanabilir.
        · Fiziksel engelliler de oynayabilir.
        · İnsanlarda sabır ve hoşgörü duygularını geliştirir.
        · İnsanların öz eleştiri yapmasına etkendir.
        · Ani ve doğru karar verip uygulama yeteneğini geliştirir.
        · Temel motorik özelliklerin gelişimini sağlar.
        · Dikkati ve algılama yeteneğini geliştirir.
        · Refleks gelişiminde olumlu etki yapar.
        · Dürüstlük ve sportmenlik duygularını geliştirir.
        · Masa tenisi sporunun demokratik bir yapısı vardır.

        Öğretimde göz önünde bulundurulacak hususlar
        · Öğrenme esnasında az anlatım çok uygulama yapılmalıdır.
        · Yeni hareketler öğrenilirken açıklamalar yapılmalıdır.
        · Sonradan düzeltme yeni öğrenmeden zordur. Dolayısıyla hemen doğru hareket yapısının işlenmesi
          gerekir.
        · Hareket öğreniminde hareketin hepsini değil, aksine sadece temel hata düzeltilmelidir. Doğru
          hareketler övülmelidir.
        · Yorgun durumlarda hareket öğretimine girmemelidir.
        · Teknik vuruş standart hale getirilmelidir.
        · Hareketlerin akıcı olmasına dikkat edilir.
        · Gelişime uygun hareketlere yer verilmelidir.
        · Sporcuya baskı yapılmamalıdır.
        · Açıklamalar tatmin edici olmalıdır.
        · Sürekli aynı hareketler üzerinde durulmamalıdır. Çok yönlü hareket uygulamaları etkili bir öğrenimi
          için temeldir.
        · Çalışmalar zevkli ve eğlendirici olmalıdır.
        · Eğitim araçlarından (kaset, film, slayt) yararlanmalıdır.
 

ÖNEMLİ NOT:
 Anlatılan bütün teknik öğretim sağ elini kullanan sporculara yöneliktir. Sol elini kullanan sporcular ise anlatılan teknik çalışmaları ve alıştırmaları uygularken hareketlerin yön, taraf ve pozisyon olarak aksini uygulamalıdırlar.


Ana sayfa